پاسخ
در اسپانیا مرسوم نیست که سر میز غذای فرد ناشناسی شریکی بنشینید و غذا بخورید، حتی اگر به رستوران زنجیره‌ای و شلوغی رفته باشید.
 

پرسش ها در باره ایبیزا

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع