پاسخ
در ایبیزا اغلب ناهار را بعد از ساعت 2 ظهر و شام را بعد از ساعت 9 شب و اغلب در ساعت 10 صرف می‌کنند.
 

پرسش ها در باره ایبیزا

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع