پاسخ
دانستن زبان فرانسه در حد مقدماتی برای لذت بردن بیشتر از سفر به پاریس و درک عمیق فرهنگ پاریسی ضروری است و نباید آن را به بعد از رسیدن به مقصد موکول کرد. اگر زبان فرانسه بلد نیستید، حتما قبل از سفر با برخی اصطلاحات کاربردی این زبان آشنا شوید. در فرانسه ممکن است بسیاری از افراد مقداری انگلیسی بلد باشند، اما چندان رغبتی به صحبت کردن به این زبان از خود نشان نخواهند داد. اگر با آن‌ها به زبان ملی خودشان صحبت کنید، قطعا بازخورد بهتری خواهید گرفت و با شما گرم‌تر رفتار خواهند کرد. این قانون اول سفر به فرانسه است.