پاسخ
در سویل مردم اغلب بین 2 تا 3 به صرف ناهار و بعد از 9 شب به صرف شام می‌پردازند.
 

پرسش ها در باره سویل

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع