پاسخ
اگر در بانکوک سوار تاکسی می‌شوید هرگز قبول نکنید که راننده تاکسیمتر خود را روشن نکند، حتی اگر به شما طوری جلوه داد که گویی می‌خواهید قیمتی پایین‌تر از قیمت مصوبه بگیرد. به هر کسی اطمینان نکنید. همه‌ی تاکسی‌ها در بانکوک موظف هستند که تاکسیمتر داشته باشند و از آن استفاده کنند.
 

پرسش ها در باره بانکوک

 

پرسش ها در باره تایلند

 

ادامه موضوع