پاسخ
در خیابان از افراد غریبه به خصوص زنان باحجاب عکس نگیرید. اگر می‌خواهید از کسی عکس بگیرید حتما ابتدا از او اجازه بگیرید.
 

پرسش ها در باره آنکارا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع