پاسخ
پیش از ورود به مساجد و یا خانه‌ی افراد کفش‌های خود را از پا در آورید، البته اگر مسجد خیلی شلوغ باشد می‌توانید کفش‌تان را داخل کیسه‌ای بگذارید و با خود به داخل ببرید تا گم یا دزدیده نشود. اگر برای بازدید از مساجد می‌روید حتما لباس مناسب بپوشید و شال یا روسری بر موهای خود بیندازید. به طور کلی اگر به آنکارا می‌روید لباس خیلی روشن یا خیلی باز نپوشید.
 

پرسش ها در باره آنکارا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع