پاسخ
بهتر است آب شیر آنکارا را مصرف نکنید زیرا کلر آن زیاد است، در عوض از مغازه‌ها آب معدنی بخرید.
 

پرسش ها در باره آنکارا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع