پاسخ
آنکارا شهر چندان امنی نیست و بسیاری مردان در آن به خانم‌ها متلک می‌گویند و یا بد نگاهشان می‌کنند. بهتر است خانم‌ها دیروقت شب تنها به خیابان‌های خلوت نروند تا از تیررس نگاه این گونه مردان مزاحم در امان بمانند. آمارها حاکی از آنند که تجاوز به زنان در آنکارا اتفاق می‌افتد، پس هشیار باشید و در جاهای خلوت و ناآشنا به تنهایی تردد نکنید. هنگام راه رفتن در خیابان به تنهایی سعی کنید مصمم به نظر برسید و به متلک مردان محل نگذارید و هم‌چنین اگر به تنهایی به رستوران می‌روید در سالن خانوادگی آن بنشینید.
 

پرسش ها در باره آنکارا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع