پاسخ
پیش از ورود به مساجد و یا خانه‌ی افراد کفش‌های خود را از پا در آورید. اگر برای بازدید از مساجد می‌روید حتما لباس مناسب بپوشید و شال یا روسری بر موهای خود بیندازید. به طور کلی اگر به آنتالیا می‌روید لباس خیلی روشن یا خیلی باز نپوشید، البته مگر کنار دریا.
 

پرسش ها در باره آنتالیا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع