پاسخ
در هتل‌ها هزینه‌ی سرویس اضافه بر کرایه‌ی اتاق‌ها از مشتریان گرفته می‌شود، با این حال رسم است مشتریان به خدمه‌ی هتل پس از هر بار حمل چمدان‌ها توسط دربان و یا پس از هر بار تمیز شدن اتاق توسط نظافتچی انعام بدهند. رستوران‌ها نیز هزینه‌ی سرویس را بر روی صورتحساب می‌کشند اما با این حال رسم است به گارسون‌ها انعام مختصری هم بدهند. رانندگان تاکسی هم کرایه را به بالا رند می‌کنند و آن را انعام خود حساب می‌کنند، در ضمن برای حمل بار نیز به ازای هر یک چمدان اضافی مبلغ معینی به کرایه‌ی خود اضافه می‌کنند.
 

پرسش ها در باره هایدِلبرگ

 

پرسش ها در باره آلمان