پاسخ
مطمئن نیستم ولی طبق آخرین تحقیقاتم ۲۱۷۱ نفر تا سال ۱۳۸۵ بوده. البته جمعیت روستا به علت مهاجرت به شهرهای دیکر کمتر شده. به طور مثال در سال ۱۳۶۵ جمعیت آن ۳۸۵۳ نفر بوده.
 

ادامه موضوع