پاسخ
اگر برای بازدید از غارهای پتار (Petar) می‌روید فراموش نکنید هرگز تنهایی داخل غارها نشوید و حتما صبر کنید تا زمان گردش به همراهی راهنما فرا برسد و سپس با رعایت نکات ایمنی در معیت راهنمای تور وارد غار شوید. هم‌چنین مراقب باشید که سنگ‌های داخل غار را ناغافل نشکنید. بهتر است قبل از بازدید از غارها دوستان محلی یا متصدیان هتل خود را در جریان بگذارید تا در صورت گم شدن کسی را به دنبال شما بفرستند.