پاسخ
ظاهرا این مسجد با سفید تخم مرغ و آرد که دو عنصر اصلی استحکام می باشد، ساخته شده.
 

ادامه موضوع