پاسخ
در کلانتان همه به مالایی صحبت می‌کنند اما افرادی که در صنعت گردشگری مشغول به کار هستند اغلب انگلیسی نیز صحبت می‌کنند و مشکلی از این بابت نخواهید داشت.
 

پرسش ها در باره کلانتان

 

پرسش ها در باره مالزی

 

ادامه موضوع