پاسخ
مناسبترین زمان از نظر آب و هوا برای سفر به جزیره کیش از اوائل دی ماه تا
اواخر ماه اردیبهشت است. جزیره کیش در این ماهها هوایی بسیار لطیف و دوست
داشتنی دارد.
از اواخر خرداد تا آبان ماه هوای جزیره کیش بسیار گرم و مرطوب است و سفر در این زمان پیشنهاد نمی شود.
 

ادامه موضوع