پاسخ
آبهای ساحلی جزیره کیش فاقد کوسه خطرناک بوده و شنا در دریا کاملا بی خطر
است. کوسه هایی که بعضا در ساحل کیش دیده میشوند از ماهی های کوچک تغذیه می
کنند و برای شناگران خطری ندارند. هنگام شنا در آبهای کم عمق و یا راه
رفتن در آب دریا مواظب توتیا باشید.
برای شنا توصیه می شود از مکانهای مشخصی که در ساحل جزیره کیش در نظر گرفته شده استفاده نمایید.
 

ادامه موضوع