پاسخ
خوردن چلوسبزی با ماهی و رشته چلو به عنوان شام قبل از تحویل سال و نیز ناهار اولین روز عید از سنت های گرگانیان می باشد. فلسفه خوردن رشته چلو ، دراز شدن عمر اعضای خانواده همچون رشته می باشد. درضمن اینکه اعتقاد بر این بوده که خوردن هفت دانه از برنج ریخته شده بر روی سفره ناهار عید، باعث پُر سویی چشمان میشود!
گرگانی ها دارای شیرینی ها و شکلات های خاصی نیز می باشند که قطاب، پادرازی، زنجیفیلی، سر غلبیلی، کلومبو، حلوا اماچ، پشت زیگ و مار مرده از آن جمله است.
 

ادامه موضوع