پاسخ
ترافیک سنگین که گاه با اتفاق ساده ای کور می شود، آلودگی بسیار خطر ناک هوا و آب، آلودگی صوتی، به مخاطره انداختن محیط زیست، غلبه معمول تقاضا بر عرضه در همه زمینه ها و به نسبت آن، گرانی کالا و خدمات (برای مثال وضع مسکن) از جمله مشکلات ساکنان تهران است. ضمن آن که می توان چند برابر شدن جمعیت تهران را در رابطه با تغییر بافت منطقه ای و جمعیتی و فرهنگی، تغییر هنجارهای اجتماعی، تغییر سنت های محلی و تبعات آن در نظر گرفت.
 

ادامه موضوع