پاسخ
اصلی ترین شرکت مخابراتی در دبی، شرکت اتصالات است که به آن شرکت مخابراتی امارات نیز گفته میشود. این یک شرکت بروز شده است که سرویس های متنوع و جدیدی را بر اساس تکنولوژی برتر روز به مشتریان خود ارا ئه میدهد. برای کسانی که درخواست ویزای اقامت میکنند داشتن یک خط تلفن ثابت الزامی است. در این شرایط داشتن خط تلفن مشمول خط تلفن همراه نمیشود. در سرتا سر شهر تلفن های عمومی سکه ای و کارتی هم وجود دارد، که کارت تلفن را میتوان از بقالی ها، پمپ بنزین ها، کتاب فروشی ها و غیره تهیه نمود. و قیمت آن نیز 25 درهم است. کد بین المللی دبی 0097 و کد داخلی آن 04 است، برای شماره گیری تلفن همراه در دبی باید ابتدا کد 050 و بعد ادامه شماره تلفن همراه را شماره گیری نمود.