پاسخ
سیستم پستی دبی کمی متفاوت است. هیچ ملکی آدرس پستی مخصوص خود را ندارد، در عوض تمامی نامه ها به دفتر مرکزی پست دبی منتقل میشوند و سپس به جعبه های پستیP O BOX محلی ارسال میشود شما میتوانید یک به جعبه های پستیP O BOX اجاره کنید تا بتوانید نامه هایتان را در دبی دریافت کنید.