پاسخ
بسیاری از کانال های ماهواره ای در دبی موجود هستند. سرویس DTH معروف ترین آنها در دبی است. بعلاوه برنامه های سایر کشور ها نیز در این کشور به روی آنتن میرود، و برنامه های محلی نیز پخش میشود.