پاسخ
در مکان‌های فرهنگی مذهبی تاریخی فلورانس شانه‌تان را بپوشانید و شلوارک یا دامن کوتاه نپوشید. بهتر است لباسی رسمی انتخاب کنید و کفش کتانی نیز نپوشید.
 

پرسش ها در باره فلورانس

 

پرسش ها در باره ایتالیا