خیلی زیباست فقط باید خودتون ببینید. من زیاد به این مکان رفتم. چه شب های که تا صبح رو کش زمین سپری کردیم و چقدر پر از خاطره ست مسیر رسیدن به افرابن. چقدر دلم تنگه برای اون زمانها. شب های پر ستاره اون فراموش نشدنیه. آب گوارای چشمه اش تموم وجود سیراب میکنه. گذشتن ازیه مسیر باریک تو دل جنگل و گاهی ترس از روبرو شدن با خرس برای رسیدن به قله زین.