جاده اسالم به خلخال از دیرباز در زمره جاده های بسیار پرپیچ و خم و پرخطر و بسیار سرد بوده که به واسطه قرارگرفتن بین آب و هوای خزری شهر تالش و هوای سرد خلخال مناظر بی بدیلی از شالیزارها و درختان متراکم و مراتع وسیع با شقایق های نارنجی رنگ را درکنار رودخانه ای رویایی ساخته است.
 
نام: آسیا » ایران » شهرهای دیگر ایران » جاده اسالم به خلخال