خوی که در آذربایجان غربی می باشد، دارای زیباییها و مکانهای دیدنی و تاریخی می باشد.
 
نام: آسیا » ایران » شهرهای دیگر ایران » مکانهای خوی