سویل یکی از شهرهای بسیار قدیمی کشور اسپانیاست و پیشینه غنی ای دارد.
این شهر شاهد تمدن ها و حکمرانی حکومت های مختلفی در طول تاریخ بوده است. در این شهر می توان نمادهای مختلفی از تمدن های متفاوت را پیدا کرد.
 
نام: اروپا » اسپانیا » سویل » معرفی 5 مکان جذاب در سویل اسپانیا